breaking news

Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic

aprilie 11th, 2017 | by centrulcultural
Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic
Anunțuri
0

Centrul Cultural Florica Cristoforeanu  Râmnicu Sărat scoate la concurs postul vacant contractual de execuţie de consilier juridic debutant studii superioare cu licență în drept.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea consiler juridic debutant studii superioare cu licență în drept  în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu- Râmnicu Sărat:


Condiţii generale de participare la concurs
– poate participa la concurs persoana care:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

a) să fie absolvent de studii superioare juridice cu licență în drept .

b) să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani.

Bibliografie:

  • OUG nr 118/2006 privind organizarea si desfasurarea activitatilor asezamintelor culturale
  • ORDINUL 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale( anexa nr.5)
  • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil ( Cartea III – T.VI si Cartea V-T.I-VIII)
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila ( Cartea I-T.IV-V, Cartea II-T.I capitolul II si Capitolul III titlul II )
  • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
  • Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu completările și modificările ulterioare

Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic studii superioare cu licență în drept, în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat va conţine următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Notă:

Termenul de depunere a dosarului de concurs: 05.05.2017

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant  în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat se vor desfăşura tot în incinta Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină pe care va fi scris numele candidatului și postul vizat la biroul Contabilitate, secretar de concurs Andrei Ioana.

Graficul de concurs

Graficul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant , studii superioare juridice  în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat:

25.04 – 08.05. 2017 – înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20. Înscrierea se va finaliza în data de 5 mai 2017, ora 16:00.

09.05.2017 – selectarea dosarelor  şi afişarea rezultatelor.

19 .05.2017, ora 10:00 – proba scrisă.

19 .05.2017, ora 15:00 – afişarea rezultatelor.

22 – 23 .05.2017– soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor.

24.05.2017, ora 10:00 – interviul.

25.05.2017, ora 14:00 – afişarea rezultatelor.

26.05.2017, – soluţionarea contestaţiilor.

29.05.2017 ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale.

Notă: Depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant studii superioare, în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu în incinta Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Informaţii suplimentare se pot afla la sediul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu , str. Tudor Vladimirescu, 20,  sau de pe http://floricacristoforeanu.ro/.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *